Tietosuoja

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Hankasalmen seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä jokapäiväisessä toiminnassamme. Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa ja julkisoikeudellisena toimijana kaiken toimintamme on oltava läpinäkyvää kenenkään tietoturvaa vaarantamatta. Vastuullisuus sekä luottamuksellisuus korostuvat myös tietosuoja-asioissa ja olemme sitoutuneet suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme sekä asiakkaidemme yksityisyyttä.

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. 

Tälle sivulle on koottu tietoa Hankasalmen seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. 

Mitä tietoja minusta voidaan tallentaa?

Seurakunnan toiminta ja jäsenyys edellyttää tarpeellisten henkilötietojen tallentamista seurakunnan henkilörekistereihin ja niiden käsittelyä. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta rekisterinpitäjän (seurakunta) ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita tai asiakkaan nimellistä suostumusta.

Henkilötiedot saadaan usein rekisteröidyltä itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan.  Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän yhteystietojen päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Käytämme henkilötietoja Hankasalmen seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi käytämme henkilötietoja toiminnan ja palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Käsittelyn oikeusperusteet:

Käsittelemme tietojasi lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen, esimerkiksi Kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. Käsittelemme tietojasi myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen johdosta. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi antamaasi suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuoja-käytäntöjä.  Pääsy tietoon on rajoitettu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tai käsittelemiseltä sekä teknisin että hallinnollisin toimenpitein.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteiden esittämät käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten Kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Esim. sähköisen jäsentietojärjestelmään tallennetut rekisteritiedot säilytetään pysyvästi (KL 16. luku 12 §). 

Mitä oikeuksia minulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus

- saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista

- tietojen oikaisemiseen

- tietojen poistamiseen eli niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi. Jäsenrekisteristä ei kuitenkaan poisteta jäsenen perustietoja, sillä jäsenrekisteri toimii osana lakisääteistä kansallista väestörekisteriä     

                                                       

Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit tehdä henkilötietojesi tarkistamista koskevan pyynnön asioimalla Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Voidaksemme tunnistaa henkilön, asiointi on tehtävä henkilökohtaisesti.  Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Toimitamme tiedot sinulle aina kirjallisesti.

 

 

 

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirasto

Avoinna ma-ke klo 9-12

Käyntiosoite: Pappilantie 5, Hankasalmi 

Puh. 020 780 9860

Ovi lukossa