Hautajaiset

Hyvä omainen, osanottomme. Läheisen ihmisen kuolema tuo usein monia hämmentäviä kysymyksiä. Hankasalmen seurakunnan puolesta tahdomme olla tukenasi. Toivomme seuraavien seurakuntamme käytännöllisten tietojen olevan sinulle avuksi järjestäessäsi läheisesi hautausta.

Voimia ja siunausta suruusi ja kaipaukseesi!

Ennen hautausta

Hautauksen järjestelyjä varten sinun tulisi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon, jossa sovitaan mm. siunauksesta, ajankohdasta, papista, kanttorista ja muistotilaisuudesta.  Jos sinulla on joku Hankasalmen seurakunnan ulkopuolinen tuttu pappi tai kanttori, voit pyytää häntä siunaamaan läheisesi tai huolehtimaan musiikista. Tällöin sinun tulee itse sopia asia ko. papin tai kanttorin kanssa huomioiden Hankasalmen seurakunnan aikataulut. Myös tälläisessa tilanteessa tulee olla yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Hautauslupa

Hautaan siunaaminen ja tuhkaus voidaan suorittaa vasta, kun hautauslupa on saatu. Kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen (kuuluu vain omaisille), ilmoittaa kuolemasta ja antaa hautausluvan hautauksesta huolehtivalle omaiselle. Hautauslupa toimitetaan kirkkoherranvirastoon siihen seurakuntaan, jonka hautausmaalle vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, myös krematorio tarvitsee hautausluvan (kopio riittää).

Hautajaisten järjestelyn voi kuitenkin aloittaa jo ennen hautausluvan saamista ottamalla yhteyttä vainajan seurakunnan tai kotipaikan kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan sopia siunaustilaisuudesta ja varata pappi, kanttori, muistotilaisuuspaikka, jos muistotilaisuus on tarkoitus järjestää seurakunnan tilassa. Pitopalvelun osalta voi valita joko seurakunnan emännät tai muun pitopalvelun.

Jos vainaja halutaan haudata muulle kuin oman seurakunnan hautausmaalle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Hautaustapa

Hautaus voidaan toimittaa joko arkku- tai uurnahautauksena. Uurna voidaan laskea jo olemassa olevaan sukuhautaan tai uurnahauta-alueelle. Tuhka on myös mahdollista sirotella Lepolan hautausmaalla olevalle sirottelualueelle.

Hautapaikka

Hautapaikat sijaitsevat Lepolan hautausmaalla. Vanhalle hautausmaalle on mahdollista haudata vain sukuhautaan ja ainoastaan tuhkauurna.

Hautapaikka tulee sopia hautausmaahoitajan kanssa. Sopimisen voi hoitaa puhelimitse tai hautausmaalla käymällä, jolloin suosittelemme ajan sopimista hautausmaanhoitajan kanssa. Hautapaikka tulee aina sopia,  myös silloinkin, kun kyseessä on ns. sukuhauta.

Hautausmaanhoitaja on pääsääntöisesti suntiona siunaustilaisuudessa ja hautapaikkaa sopiessanne voitte kysyä häneltä mm. Kantajista, vainajan siirtämisestä siunauskappeliin ja hautaan laskemisesta.

Hautapaikan järjestelyt

Mikäli haudalle halutaan hautaanlaskun yhteydessä koristeeksi havuja, tulee havut toimittaa itse muutamaa päivää ennen hautausta.

Hauta peitetään hautauspäivänä tai viimeistään toisena arkipäivänä hautauksen jälkeen. Hautausmaan työntekijät huolehtivat kukkalaitteiden poistosta ja haudan alkukunnostuksesta noin kahden viikon kuluttua hautauksesta tai talviaikana haudattujen osalta heti, kun kunnostus on keväällä mahdollista.

Kantajat

Arkkua kantamaan tarvitaan yleensä kuusi kantajaa. Arkku voidaan tuoda paikalle alkumusiikin aikana tai jo ennen tilaisuuden alkamista. Kantajille on varattu Lepolan hautausmaalla oma odotustila, jossa voi mm. vaihtaa vaatteita.

Sielunkellot

Vanha kaunis perinne on soittaa sielun- eli sanomakellot vainajan kuoltua. Tuolloin soitetaan kirkon kelloja. Hankasalmella kellojen soitto on erilainen riippuen onko vainaja nainen vai mies.

Hankasalmella on muodostunut tavaksi, että sielunkelloja soitetaan vainajaa ruumishuoneelle siirrettäessä. Useimmiten kellojen soittoa kuunnellaan kirkkomäellä omaisten läsnä ollessa  vainajan ollessa ruumisautossa. Tuolloin sielunkelloja voi kuunnella esim. kirkon sisäpihalla olevalla parkkipaikalla, joka on rauhallisempi kuin kirkon vieressä oleva kunnan yleinen parkkialue. Jos toivot sielunkelloja soitettavan tälläisessa tilanteesta, voit sopia siitä suoraan paikallisen hautaustoimiston kanssa.

Hankasalmen seurakunnassa sielunkellot voidaan soittaa myös muuna omaisten toivomana ajankohtana esim. Kirkkoherranvirastossa asioimisen jälkeen viraston kauniilla pihamaalla tai kirkkomäellä.

Keskustelu papin kanssa

Siunaava pappi tapaa vainajan lähiomaiset tai muut hautauksesta huolehtivat henkilöt joko vainajan tai omaisen kotona, papin työhuoneessa tai muussa sopivassa paikassa. Pitkien välimatkojen tms. syiden takia keskustelu käydään joskus myös puhelimessa. Toimitukseen valmistautuvan papin on hyvä tietää jotain vainajan elämänvaiheista, perheestä yms. vainajan elämään liittyvistä asioista. Kun puhutaan läheisen ihmisen menetyksestä, olennaisia asioita ovat viimeiset vaiheet, yhdessä tehdyt arkisetkin asiat, kaikki rakkaimmat muistot. Siunauskeskusteluun voi ottaa mukaan vainajan kuvan. Keskustelun aikana käydään läpi hautajaisten yksityiskohdat.

Siunaus- ja muistotilaisuuden musiikki

Musiikkiasioissa voi olla yhteydessä papin sijaan myös suoraan kanttoriin, joka tarvittaessa antaa erilaisia vaihtoehtoja siunaus- ja muistotilaisuuden musiikiksi. Sivun oikeassa reunassa on listaa suosituimmista virsistä, joiden lisäksi voidaan esittää myös muuta tilaisuuteen sopivaa musiikkia.

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen on luonteeltaan kristillisen seurakunnan jumalanpalvelus, jonka keskeisiä osia ovat rukous ja Jumalan sana.

Hankasalmen seurakunnassa siunauspäiviä ovat pääsääntöisesti perjantai ja lauantai. Myös keskiviikko ja torstai voivat tulla kysymykseen. Sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä siunauksia ei toimiteta.

Siunaus toimitetaan yleensä Lepolan hautausmaan siunauskappelissa.  Vainajan siunaus on mahdollista myös kirkossa, haudalla tai sairaalan kappelissa Jyväskylässä.

Kantajat kokoontuvat hakemaan arkkua ruumishuoneelta noin 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Vainajan lähiomaiset istuvat etupenkeissä. Siunaustilaisuudessa voidaan virsien lisäksi esittää myös muuta tilaisuuteen sopivaa musiikkia. Hautajaiset on surujuhla, jossa hillityllä, yleisimmin tummahkolla pukeutumisella osoitetaan kunnioitusta ja osanottoa.

Mikäli siunauksen yhteydessä valokuvataan, tämä on tapahduttava arvokkaasti ja mahdollisimman huomaamattomasti.

Kukkien laskeminen

Kukat voidaan laskea ensimmäisen virren jälkeen, siunauksen lopussa ennen viimeistä virttä ja päätösmusiikkia tai haudalla. Kukkia laskettaessa voidaan toimia esim. seuraavalla tavalla:

- Lähisukulaiset laskevat kukkansa ensin
- Lukija on oikealla puolella, mikä helpottaa nauhan tai kortin käsittelyä
- Tekstin voi jättää myös lukematta
- Päällysvaatteet jätetään kirkon penkkiin
- Lähintä omaista lukuun ottamatta kukat lasketaan arkun viereen, ei sen päälle

Päätösmusiikin jälkeen kukat haetaan pois ja kantajat asettuvat paikoilleen.

Haudalla

Saavuttuaan haudalle kantajat odottavat hetken, kunnes saattoväki ehtii tulla lähelle hautaa. Arkkua hautaan laskettaessa miehet ottavat hatun pois päästä. Kantajat tekevät samoin vedettyään kantoliinat ylös haudasta. Vanhan kristillisen tavan mukaan arkku lasketaan hautaan siten, että vainajan kasvot ovat itään, nousevan auringon suuntaan.

Jos kukat on laskettu jo kappelissa voi haudalla useampi yhtä aikaa asettaa kukat hautakatteelle.  Kun kukat on laskettu haudalle, lauletaan virsi, jonka jälkeen vanhan tavan mukaan esitetään kutsu mahdolliseen muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen omaisten järjestämä tilaisuus. Omaisten toiveen ja mahdollisuuksien mukaan myös pappi ja kanttori voivat osallistua, toive on hyvä esittää siunausaikaa sovittaessa. 

Muistotilaisuuden suunnitteluun voitte saada apua siunaavalta papilta. Mikäli muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tilassa, tulee tarjoiluista sopia hyvissä ajoin seurakunnan emännän tai muun pitopalvelun kanssa.

Vainajan nimi kirkollisissa ilmoituksissa

Omaisten niin halutessa voidaan vainajan nimi ja ikä ilmoittaa Hankasalmen paikallislehdessä ilmestyvällä seurakunnan palstalle, kirkollisissa. Ajankohta on siunauksen jälkeen ilmestyvässä lehdessä.

Haudan hoitaminen

Kirkkolaki velvoittaa hoitamaan hautaa hautausmaan arvon mukaisesti. Omaiset voivat itse huolehtia haudan hoidosta tai antaa sen seurakunnan tehtäväksi.

Surun hoitaminen

Vanha hyvä perinne on osallistuminen jumalanpalvelukseen hautausta seuraavana sunnuntaina - ellei toisin sovita- , jolloin luetaan yhteisen esirukouksen yhteydessä vainajan nimi ja rukous surevien puolesta. Luettaessa vainajan nimi omaiset voivat halutessaan istua tai seistä.

Pyhäinpäivänä seurakuntamme kutsuu erityisesti kaikkia surevia kirkossa järjestettävään jumalanpalvelukseen. Tällöin luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja Hankasalmelle haudattujen muiden seurakuntien jäsenten nimet.

Hankasalmella kokoontuu sururyhmä läheisensä menettäneille. Tarkempia tietoja saat diakonilta tai papeilta. Ryhmään ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Seuraa seurakunnan ilmoittelua paikallislehdessä ja netissä seurakunnan kotisivuilla.

Surun aikaa kutsutaan myös surutyöksi. Se on jokaisen kohdalla erilainen. Seurakuntamme työntekijät ovat käytettävissäsi. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, diakoni ja papit, tarvitessasi tukea ja apua. Diakoni tai pappi voi halutessasi käydä kotonasi keskustelemassa. 

Kristillisen seurakunnan sanoma on lähtenyt liikkeelle Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Siksi meilläkin on toivo ylösnousemuksesta, jälleennäkemisestä ja iankaikkisesta elämästä.

 

”Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.”   1. Joh. 3:20

 

 

 

 

savinen enkeli

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kirkkoherranvirasto

avoinna ma-ke klo 9-12

Palvelemme myös muina aikoina sopimuksen mukaan. Soita tai laita sähköpostia niin otamme sinuun yhteyttä. 

puh. 020 780 9860

sähköposti: hankasalmen.seurakunta@evl.fi

käyntiosoite: Pappilantie 5, Hankasalmen kirkonkylä

HAUTAJAISVIRSIÄ

30 Maa on niin kaunis

243 Tiet kaikki kerran kulkee

248 Jeesus, joka lempeänä

249 Pois kirkas suvi kulkee

338 Päivä vain ja hetki kerrallansa

341 Kiitos sulle, Jumalani

377 Sun haltuus, rakas Isäni

396 Käyn kohti sinua

517 Herra, kädelläsi

531 Lähtöhetken lähetessä

548 Tule kanssani, Herra Jeesus

555 Oi Herra luoksein jää

631 Oi Herra, jos mä matkamies maan